Lịch họp hội đồng đầu năm học 2017-2018

Lượt xem:


Vào lúc 13giờ 30 phút, thứ ba, ngày 12/12/2017. Đề nghị các đ/c Đảng Viên đi họp kiểm điểm cuối năm tại trường.